„POMÓŻ MI ZROBIĆ TO SAMEMU…” M. Montessori
W żłobku PLUSZAKOWO opieka nad dzieckiem prowadzona jest w oparciu o wybrane elementy pedagogiki Marii Montessori.
Priorytetem jest indywidualne – podmiotowe traktowanie dziecka przy zastosowaniu podstawowych zasad tej metody, zasadę wolności wyboru, porządku i przestrzegania granic.
Zasada wolności wyboru – swobodny wybór przez dziecko materiału do ćwiczeń i zabawy, miejsca i czasu pracy. Zasada ta umożliwia samodzielną aktywność dziecka zgodną z jego fazami rozwoju i potrzebami. Jest ograniczona porami posiłków i poobiednia drzemką.
Zasada porządku – dopełnia zasadę wolności i wyraża się tym, że każdy przedmiot ma swoje miejsce w sali, dziecko wie, że należy odnieść przedmiot tam skąd go wzięło. Każde dziecko ma swoje miejsce przy stoliku, szafkę, ręcznik, itd. i wie, co do niego należy.
Zasada przestrzegania granic – opiekunka nie pomaga dziecku wbrew jego woli. Daje szansę doświadczyć swoich granic, ponieważ niechciana pomoc stanowi blokadę w rozwoju.

Nauczyciel – opiekun obserwuje dziecko, podąża za jego indywidualnym tokiem rozwoju. Wspomaga rozwój umiejętności, którą w danym momencie fascynuje dziecko.
Dzieci przebywają w przestrzeni – otoczeniu specjalnie dla nich zaaranżowanych. Sale dziecięce są wyposażone w pomoce stymulujące rozwój.
W salach znajdują się kąciki do zabaw tematycznych, a w nich materiał rozwojowy z różnych obszarów rozwoju dziecka oraz do ćwiczeń dnia praktycznego i zabaw rozwoju koordynacji ruchowej. Lekcje ciszy sprzyjają wyciszeniu dzieci i zwiększeniu ich koncentracji.
Umysł małego dziecka chłonie jak gąbka z otoczenia (Montessori). Chcemy, aby w naszym żłobku dziecko doświadczało samych pozytywnych emocji i uczyło się naśladując mądrych i uśmiechniętych dorosłych.

Język angielski
W trakcie dnia opiekunki prowadzą krótkie zajęcia w formie piosenek i zabaw, które pozwalają dziecku osłuchać się z językiem angielskim. Dbamy o to, aby Dzieci miały codzienny kontakt z językiem obcym.

Pedagogika zabawy
„Zabawa” to specjalna, naturalna, wrodzona metoda uczenia się człowieka.
Jest pojmowana także jako potrzeba małych i dużych, przypisana człowiekowi, stanowiąca naturalne dopełnienie całokształtu jego istnienia i działalności. Najczęściej odnosi się do każdej czynności, którą człowiek podejmuje dobrowolnie, bez przymusu z zewnątrz, dla własnej przyjemności.
Pedagogika zabawy nie jest dyscypliną naukową, lecz symboliczną nazwą metodycznych poszukiwań ułatwiających pracę z grupą, proces uczenia. Proponuje ona działania dające członkom grupy możliwość rozwoju w atmosferze zaufania, wzajemnej akceptacji, bez względu na wiek i umiejętności, wyzwala aktywność twórczą i ciekawość, ułatwia kontakty z innymi oraz otaczającą rzeczywistością.
Ideą przewodnią jest wiara w człowieka i jego potencjalne możliwości. Dlatego konieczna jest tu współpraca wychowawcy i wychowanka. Nauczyciel to osoba wewnętrznie zintegrowana, akceptująca siebie i innych, animator rozwoju i działań dziecka.

Celem pedagogiki zabawy w naszym żłobku jest oddziaływanie na sferę emocjonalną dziecka, ujawnianiu pozytywnych uczuć wzmacniających poczucie akceptacji i bezpieczeństwa, wspomaganie jego samodzielnej aktywności.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Ruch towarzyszy życiu człowieka ujawniając się w różnych formach aktywności. Związany jest z życiem codziennym, zaspakaja nasze potrzeby. Za pomocą ruchu człowiek wyraża swoje emocje, nawiązuje kontakt z otaczającą go rzeczywistością, z drugim człowiekiem. Jest podstawowym i naturalnym środkiem porozumiewania się, wychodzącym z centrum naszego ciała, do którego w pierwszym rzędzie sięgają dzieci małe i osoby z utrudnioną komunikacją słowną.
Aktywność ruchowa dziecka pociąga za sobą doskonalenie czynności i funkcji poszczególnych narządów, wzmacnia organizm dziecka, kształtuje i usprawnia wszystkie jego układy: głównie ruchowy i nerwowy, dlatego musimy pamiętać, że ruch jest podstawowym bodźcem rozwojowym, spełniającym funkcję stymulującą. Zapewnienie dziecku możliwości wszechstronnego ruchu, jest działaniem na rzecz jego zdrowia: fizycznego, psychicznego i społecznego.
Metoda Weroniki Sherborne jest metodą niewerbalną, poprawia ona komunikację dziecka z otoczeniem, uaktywniając „język ciała i ruchu”. Ćwiczenia przez nią wskazane można stosować z dzieckiem w każdym przedziale wiekowym.
Dzięki tej metodzie, chcemy uczyć nasze dzieci poznawać przestrzeń i zachowywać w niej, aby czuły się swobodnie i nie obawiały się otoczenia, stały się mniej zahamowane i bardziej otwarte na sytuacje problemowe. Metoda ta pozwala dzieciom poznać swoje ciało i uczy kontrolować jego ruchy, ułatwia też nawiązywanie kontaktów, uczy empatii. Bardzo ważnym jej walorem jest to, iż w atmosferze radosnej zabawy umożliwia dzieciom zaspokojenie potrzeb psychicznych (bezpieczeństwa), wzrostu i rozwoju, w tym potrzeb społecznych i poznawczych. Ponadto, pozwala ona na osiąganie zamierzonych efektów poprzez eliminowanie czynników stresujących typu: nakaz, przymus, strach, lęk, obawa.

Inne metody stosowane w naszym żłobku. Bazujemy na wielu grupach metod, często łączymy je ze sobą lub w sposób elastyczny przechodzimy z jednej metody do drugiej, tworzymy optymalny program rozwoju. Udoskonalamy go lub dostosowujemy do możliwości poznawczych dzieci. Są to:

• metody wspierające rozwój dziecka
• metody relaksacyjne
• stymulujące rozwój dziecka
• usprawniające
• aktywizujące
• angażujące wszystkie zmysły
• metody wspierania rozwoju:
bajkoterapia, muzykoterapia, dogoterapia
• elementy kinezjologii edukacyjnej P. Denisona
• taniec